Skip to content

Privacyverklaring

Psychologen Praktijk Lier

Psychologen Praktijk Lier hecht een groot belang aan uw privacy. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Psychologen Praktijk Lier in het kader van het bieden van optimale geestelijke gezondheidszorg.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij Psychologen Praktijk Lier verwerkt met het oogpunt kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg te kunnen bieden. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor rechtstreekse informatie-uitwisseling met u als patiënt. Of voor administratieve doeleinden, zoals de betaling van uw consulten. Interne collega’s -allen klinisch psychologen gebonden aan het beroepsgeheim – kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners, en dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

In geval van betaling door externe instanties, bijvoorbeeld OCMW, bemiddelaar… worden uw gegevens gedeeld voor de afhandeling van de betalingen. Dit na uw toestemming.

In het kader van wettelijke terugbetaling door de ziekteverzekering, of terugbetaling door uw mutualiteit, worden uw persoonsgegevens, op uw eigen vraag, met deze instanties gedeeld.

Boekhoudkundige verwerking gebeurt geanonimiseerd. Indien uw betaling echter via factuur gebeurt, worden uw persoonsgegevens wel met de boekhouder gedeeld, dewelke ook is gebonden aan het beroepsgeheim.

Uw rechten als patiënt

U heeft steeds recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die Psychologen Praktijk Lier van u verwerkt.

U heeft tevens het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in zoverre deze beperking geen risico’s inhoudt voor uw eigen gezondheid en niet indruist tegen ons deontologische therapeutisch handelen als hulpverlener.

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds stellen bij uw behandelend hulpverlener.

Indien u een inbreuk vermoedt op de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit.be

Zet De Eerste Stap

Psychologen Praktijk Lier

Begin vandaag te bouwen aan een kwaliteitsvol leven en maak een eerste afspraak.

Back To Top